Corona en kerk

 

 

 

 

Laatste nieuws!

17 november 2021
Herinvoering anderhalve meter afstand leidt tot beperking aantal kerkgangers

Tijdens de persconferentie op vrijdag 12 november jl. zijn opnieuw verscherpte coronamaatregelen bekend gemaakt. Deze maatregelen hebben tot doel het sterk oplopende aantal besmettingen terug te brengen. CIO roept de aangesloten kerken op om op een verantwoorde wijze uitvoering te (laten) geven aan deze maatregelen en dringende adviezen. De Remonstranten volgend dit advies.

Het advies van CIO aan de aangesloten 31 kerkgenootschappen bevat hierover de volgende aandachtspunten:

1. De anderhalve meter wordt opnieuw ingevoerd als een wettelijke verplichting. Deze verplichting geldt ook voor kerkdiensten. Dit betekent dus dat er per kerkgebouw dient te worden bepaald hoeveel kerkgangers er met inachtneming van deze afstandsnorm een zitplaats kunnen vinden in het kerkgebouw.

Placering blijft van toepassing: kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst. Looproutes in het kerkgebouw en het vermijden van opstoppingen bij het verlaten van het kerkgebouw zijn onderwerpen die aandacht behoeven.

Met name voor kleinere kerkgebouwen die een beperkt aantal zitplaatsen hebben op 1,5 m afstand verdient het overweging om opnieuw een reserveringssysteem te hanteren, zodat geen kerkgangers behoeven te worden teleurgesteld.

CIO wijst erop dat de anderhalve meter regel niet geldt voor een voorganger bij de bediening van de Doop of het vieren van Eucharistie of Avondmaal. Deze uitzondering geldt voor zover “de werkzaamheden niet met inachtneming van de veilige afstand kunnen worden verricht”.

Extra voorzorgsmaatregelen zijn hierbij een aandachtspunt.

2. Een verantwoorde toepassing van de basisregels blijft van belang. Ook omdat het coronatoegangsbewijs (CTB) niet van toepassing is op kerkdiensten.

De overige basisregels zijn: blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen, was je handen, schud geen handen en zorg voor voldoende frisse lucht.

CIO adviseert met nadruk om als kerken aandacht te hebben voor kwetsbare personen of groepen van personen die de kerkdienst willen bezoeken. Ook adviseert CIO om bij kerkdiensten niet de grenzen van mogelijkheden op te zoeken en rekening te houden met de (on)mogelijkheden van een kerkgebouw. Aantal zitplaatsen, aantal kerkgangers en de ruimtelijke indeling zijn hierbij van belang. Zie ook aandachtspunt 7.

3. De mondkapjesplicht is uitgebreid en geldt voor alle publieke binnenruimten, en ook bij verplaatsingen in beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Alhoewel kerkgebouwen van deze plicht zijn uitgezonderd, adviseert CIO aan de aangesloten kerkgenootschappen nadrukkelijk te overwegen om bij binnenkomst in en vertrek uit het kerkgebouw en bij verplaatsingen kerkgangers te vragen een mondkapje te dragen. Dit advies werd in een vorige fase van deze pandemie ook al gegeven.

4. Van groot belang blijft een goede ventilatie. CIO adviseert zo nodig concrete aanpassingen in een kerkgebouw uit te (laten) voeren.

Op 11 oktober jl. publiceerde het ministerie van VWS de handreiking basistips voor ventileren. Meer informatie hierover vindt u via https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/10/11/meer-aandacht-voor-goed-ventileren. Ook de website www.eerstehulpbijventilatie.nl bevat nuttige informatie.

In dit verband kan het ook overweging verdienen om het aantal samen te zingen liederen tijdens een kerkdienst te beperken en op een ingetogen wijze te zingen.

5. Het dringende advies om thuis maximaal 4 personen thuis te ontvangen heeft ook gevolgen voor groeps-en kringwerk bij kerkleden thuis. Een bijeenkomst in het kerkgebouw of digitaal kan een alternatief zijn.

6. Jeugd- en jongerenwerk blijft mogelijk. Zie voor meer details de richtlijnen voor onderwijs en sport. Let op het onderscheid tussen jongeren t/m 17 jaar en daarboven (zie www.rijksoverheid.nl/corona).

Ook hier zijn de basisregels van belang, zoals thuisblijven bij klachten. Dit i.v.m. de berichten over oplopende besmettingen onder jongeren.

7. CIO brengt opnieuw het belang van het digitaal uitzenden van kerkdiensten onder uw aandacht. Voor kerkgangers die geen plaats kunnen vinden in het kerkgebouw en ook voor hen die aarzelen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, of vanwege een kwetsbare gezondheid de kerkdienst bij te wonen.

 

september 2021
Remonstrantse kerkdiensten vinden weer fysiek plaats, met een beperkt aantal deelnemers.  Tegelijkertijd blijven veel gemeenten, zoals zij in coronatijd deden, hun diensten via een livestream uitzenden waardoor een hybride vorm van de dienst ontstaat. Hieronder  treft u de links naar de livestreams van gemeenten aan.

Kerkdiensten livestreams

Verschillende gemeentes streamen hun kerkdiensten. De links geleiden naar de betreffende pagina’s van de gemeente waar u kunt inloggen.

Corona – archief

De Remonstranten nemen de regelgeving rondom covid-19 (het coronavirus) zeer serieus. Wij volgen de regels die de overheid aan de bevolking meegeeft om besmetting door het virus zoveel mogelijk in de hand te houden. Voor de regels die specifiek voor kerken gelden is er overleg met de overheid via CIO (interkerkelijk overleg kerk en overheid), een soort ‘belangenvereniging’ voor kerken. De remonstranten volgen de adviezen van het CIO nauwgezet.

Lockdown

Met de toespraak van de minister president op maandag 14 december is ons land geheel in lockdown gegaan en worden we in onze bewegingsvrijheid beperkt. Kerken worden in gevolge het recht op godsdienstvrijheid steeds enigszins ontzien. Daar is en wordt in de media met regelmaat over gediscussieerd.

De meeste kerken hebben zichzelf echter óók beperkende maatregelen opgelegd, doorgaans in lijn met de adviezen van CIO (het overleg kerk en overheid) en het RIVM. Ook de Remonstranten hebben hieraan steeds van harte mee gedaan.

Advies

Nu iedereen zich aan veel strengere regels moet houden om besmetting door het virus tegen te gaan adviseert de Commissie tot de Zaken (bestuur) – in lijn met het CIO – alle remonstrantse gemeenten en predikanten dringend om vanaf nu tot en met 9 maart 2021 óók de nieuwe regels van de overheid te volgen, net zoals wij dat in maart bij de eerste lockdown hebben gedaan.

Dit betekent dat we u met klem aanraden vanaf nu tot en met Pasen 2021 geen fysieke kerkdiensten meer te houden. Een bittere pil, maar desondanks het dringend advies aan u allen gebruik te maken van de digitale mogelijkheden bij de meesten van u lokaal, maar ook op landelijke niveau inmiddels zijn ontwikkeld en beproefd.

Tegen het advies in bijeenkomen

Mocht u toch van mening zijn dat het de voorkeur heeft fysiek bijeen te komen, houdt u zich dan strikt aan de regels die de overheid stelt: maximaal 30 kerkgangers (exclusief ‘personeel’). Hierbij gelden verder alle gebruikelijke voorschriften over afstand houden, placeren, handen wassen en andere voorschriften van het RIVM. Zie ook hieronder bij protocol, regels voor remonstrantse gemeenten.

Protocol

De landelijke organisatie heeft een protocol opgesteld, waarin de belangrijkste richtlijnen voor het kerkelijk leven zijn verwoord. Deze richtlijnen zijn vrij algemeen. Elke gemeente heeft daarom een aanvullend protocol dat toegesneden is op de eigen situatie, gebouw en gemeenteleven.

Als u meer uitleg en/of onderbouwing zoekt ten aanzien van het protocol en de praktische uitvoering van een en ander tijdens kerkdiensten en evt. andere samenkomsten dan is het goed om eens een kijkje te nemen op de ‘coronapagina‘ van de PKN.

Regels voor remonstrantse gemeenten

 • Dringend advies is om geen fysieke kerkdiensten te houden; wilt u om wat voor reden dan ook toch samenkomen dan geldt dat maximaal 30 personen (exclusief betrokkenen bij de dienst) in de kerkzaal en andere binnenruimtes aanwezig mogen zijn
 • Online alternatief aanbieden i.p.v. fysieke kerkdienst heeft de voorkeur
 • Aanmelden voor kerkdiensten/activiteiten verplicht i.v.m. contactonderzoek
 • Let op triage vóór entree (check op gezondheidsklachten); desinfectie (en registratie)
 • Dragen van een mondkapje is verplicht in de binnenruimtes, zeker tot aan het moment dat je gaat zitten in de zaal
 • Afstand in de kerkzaal is 1,5 meter van elkaar
 • Dringend advies om niet te zingen tijdens de dienst, óók niet door enkele voorzangers
 • Dringend advies om géén koffie- of thee te schenken na de dienst
 • Geef de looppaden in elke richting duidelijk aan in het gebouw
 • Gesprekskringen: gezien de beperkingen die van overheidswege opgelegd zijn kunnen kringen niet meer aan huis gehouden worden. Verplaats ze naar grotere ruimtes, bijv. de kerkzaal, waar ruim afstand gehouden kan worden óf – dat heeft de voorkeur – overweeg het gesprek online voort te zetten

Avondklok

De overheid heeft een avondklok afgekondigd met ingang van zaterdag 23 januari 2021. De avondklok geldt van 21.00 uur tot 4.30 uur. Ambtsdragers en andere kerkelijke medewerkers die tijdens de avondklok-periode noodzakelijke kerkelijke activiteiten buitenshuis willen verrichten, kunnen dat doen indien zij een eigen verklaring in combinatie met een werkgeversverklaring op zak hebben.

De werkgeversverklaring mag voor een langere periode worden afgegeven. De eigen verklaring moet per situatie opnieuw worden ingevuld. Een format voor een eigen verklaring is te downloaden via de site van de Rijksoverheid.

Hieronder twee formats voor werkgeversverklaringen voor Remonstranten:

Werkgeversverklaring avondklok – voorbeeld ingevuld tbv medewerker digitale diensten
Werkgeversverklaring avondklok – voorbeeld ingevuld voor predikant

Alhoewel er bij Remonstranten binnen gemeenten over het algemeen geen sprake is van een werkgever/werknemers situatie, wordt in deze uitzonderlijke situatie het woord ‘werkgeverschap’ functioneel opgevat. (Voor kerkelijk werkers, kosters en organisten met een arbeidscontract geldt dat er wel sprake is van een werkgever/werknemers situatie.)

Het is aan de kerkenraad, als ware zij een werkgever, de afweging te maken wat noodzakelijke en dus urgente werkzaamheden zijn die geen uitstel dulden. Te denken valt aan:

 • Digitale avonddiensten: ambtsdragers en medewerkers die ervoor nodig zijn om deze te realiseren
 • Crisispastoraat
 • Voorbereidingen uitvaarten