Corona en kerk

 

 

 

 

Laatste nieuws!

Utrecht, 16 februari 2022

CIO advies m.b.t. coronamaatregelen

Einde aan beperkende maatregelen voor kerkelijk leven vanaf 25 februari a.s.

CIO brengt het onderstaande advies uit aan de bij CIO aangesloten kerkgenootschappen: Tijdens de persconferentie van 15 februari jl. heeft de minister van VWS bekend gemaakt dat in Nederland op 25 februari a.s. nagenoeg alle beperkende maatregelen i.v.m. de bestrijding van de covid-19 pandemie komen te vervallen: normale sluitingstijden, nergens meer de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en geen mondkapjesplicht meer. Ook het coronatoegangsbewijs wordt dan afgeschaft. Voor 15 maart a.s. is een volgend ‘weegmoment” aangekondigd.

Basisadviezen blijven van kracht

De minister merkte daarbij ook het volgende op: “ook al vallen een hoop regels weg, de basis-adviezen blijven belangrijk, juist nu. Je ziet ze bij elke persconferentie in beeld staan: handen wassen helpt enorm, ventileer goed, hoest en nies in je elleboog, haal je vaccin of je boosterprik als je dat nog niet hebt gedaan. Afstand houden, mondkapje, ook als het niet meer overal hoeft, blijft wel degelijk verstandig”.

Kerkdiensten

Voor kerkdiensten betekent dit dat met ingang van 25 februari a.s. geen beperkingen meer zullen

gelden over aantallen kerkgangers omdat de verplichte 1,5m afstand is komen te vervallen. Wel zal het hanteren van de basisregels belangrijk blijven en ook het zorgen voor voldoende ventilatie. Ook een goede routing in het kerkgebouw blijft een aandachtspunt.

Aandacht voor kerkgangers met een kwetsbare gezondheid is gewenst: wanneer dit in het kerk-gebouw mogelijk is, verdient het overweging om deel van de zitplaatsen op 1,5m te blijven

aanbieden.

Overige kerkelijke activiteiten, nadere uitwerking

Ook voor de overige kerkelijke activiteiten (jeugdwerk, maaltijden, inloop, ontmoeting en andere

bijeenkomsten) zal met ingang van 25 februari a.s. van de verruimde mogelijkheden gebruik gemaakt

kunnen worden.

Het advies om het aantal bezoekers dat thuis wordt ontvangen te beperken tot 4 personen is per 15

februari jl. al komen te vervallen. Dit betekent dat kringen e.d. eventueel ook weer thuis kunnen

samenkomen.

 

Naar aanleiding van vragen wordt nu al vermeld dat de grens van 500 bezoekers niet van toepassing

zal zijn op kerkdiensten.

In de loop van volgende week zal CIO een aantal nader uitgewerkte aandachtspunten publiceren.

https://www.cioweb.nl/einde-aan-beperkende-maatregelen-voor-kerkelijk-leven-vanaf-25-februari-a-s/

 

 

Kerkdiensten livestreams

Verschillende gemeentes streamen hun kerkdiensten. De links geleiden naar de betreffende pagina’s van de gemeente waar u kunt inloggen.

Corona – archief

De Remonstranten nemen de regelgeving rondom covid-19 (het coronavirus) zeer serieus. Wij volgen de regels die de overheid aan de bevolking meegeeft om besmetting door het virus zoveel mogelijk in de hand te houden. Voor de regels die specifiek voor kerken gelden is er overleg met de overheid via CIO (interkerkelijk overleg kerk en overheid), een soort ‘belangenvereniging’ voor kerken. De remonstranten volgen de adviezen van het CIO nauwgezet.

Lockdown

Met de toespraak van de minister president op maandag 14 december is ons land geheel in lockdown gegaan en worden we in onze bewegingsvrijheid beperkt. Kerken worden in gevolge het recht op godsdienstvrijheid steeds enigszins ontzien. Daar is en wordt in de media met regelmaat over gediscussieerd.

De meeste kerken hebben zichzelf echter óók beperkende maatregelen opgelegd, doorgaans in lijn met de adviezen van CIO (het overleg kerk en overheid) en het RIVM. Ook de Remonstranten hebben hieraan steeds van harte mee gedaan.

Advies

Nu iedereen zich aan veel strengere regels moet houden om besmetting door het virus tegen te gaan adviseert de Commissie tot de Zaken (bestuur) – in lijn met het CIO – alle remonstrantse gemeenten en predikanten dringend om vanaf nu tot en met 9 maart 2021 óók de nieuwe regels van de overheid te volgen, net zoals wij dat in maart bij de eerste lockdown hebben gedaan.

Dit betekent dat we u met klem aanraden vanaf nu tot en met Pasen 2021 geen fysieke kerkdiensten meer te houden. Een bittere pil, maar desondanks het dringend advies aan u allen gebruik te maken van de digitale mogelijkheden bij de meesten van u lokaal, maar ook op landelijke niveau inmiddels zijn ontwikkeld en beproefd.

Tegen het advies in bijeenkomen

Mocht u toch van mening zijn dat het de voorkeur heeft fysiek bijeen te komen, houdt u zich dan strikt aan de regels die de overheid stelt: maximaal 30 kerkgangers (exclusief ‘personeel’). Hierbij gelden verder alle gebruikelijke voorschriften over afstand houden, placeren, handen wassen en andere voorschriften van het RIVM. Zie ook hieronder bij protocol, regels voor remonstrantse gemeenten.

Protocol

De landelijke organisatie heeft een protocol opgesteld, waarin de belangrijkste richtlijnen voor het kerkelijk leven zijn verwoord. Deze richtlijnen zijn vrij algemeen. Elke gemeente heeft daarom een aanvullend protocol dat toegesneden is op de eigen situatie, gebouw en gemeenteleven.

Als u meer uitleg en/of onderbouwing zoekt ten aanzien van het protocol en de praktische uitvoering van een en ander tijdens kerkdiensten en evt. andere samenkomsten dan is het goed om eens een kijkje te nemen op de ‘coronapagina‘ van de PKN.

Regels voor remonstrantse gemeenten

 • Dringend advies is om geen fysieke kerkdiensten te houden; wilt u om wat voor reden dan ook toch samenkomen dan geldt dat maximaal 30 personen (exclusief betrokkenen bij de dienst) in de kerkzaal en andere binnenruimtes aanwezig mogen zijn
 • Online alternatief aanbieden i.p.v. fysieke kerkdienst heeft de voorkeur
 • Aanmelden voor kerkdiensten/activiteiten verplicht i.v.m. contactonderzoek
 • Let op triage vóór entree (check op gezondheidsklachten); desinfectie (en registratie)
 • Dragen van een mondkapje is verplicht in de binnenruimtes, zeker tot aan het moment dat je gaat zitten in de zaal
 • Afstand in de kerkzaal is 1,5 meter van elkaar
 • Dringend advies om niet te zingen tijdens de dienst, óók niet door enkele voorzangers
 • Dringend advies om géén koffie- of thee te schenken na de dienst
 • Geef de looppaden in elke richting duidelijk aan in het gebouw
 • Gesprekskringen: gezien de beperkingen die van overheidswege opgelegd zijn kunnen kringen niet meer aan huis gehouden worden. Verplaats ze naar grotere ruimtes, bijv. de kerkzaal, waar ruim afstand gehouden kan worden óf – dat heeft de voorkeur – overweeg het gesprek online voort te zetten

Avondklok

De overheid heeft een avondklok afgekondigd met ingang van zaterdag 23 januari 2021. De avondklok geldt van 21.00 uur tot 4.30 uur. Ambtsdragers en andere kerkelijke medewerkers die tijdens de avondklok-periode noodzakelijke kerkelijke activiteiten buitenshuis willen verrichten, kunnen dat doen indien zij een eigen verklaring in combinatie met een werkgeversverklaring op zak hebben.

De werkgeversverklaring mag voor een langere periode worden afgegeven. De eigen verklaring moet per situatie opnieuw worden ingevuld. Een format voor een eigen verklaring is te downloaden via de site van de Rijksoverheid.

Hieronder twee formats voor werkgeversverklaringen voor Remonstranten:

Werkgeversverklaring avondklok – voorbeeld ingevuld tbv medewerker digitale diensten
Werkgeversverklaring avondklok – voorbeeld ingevuld voor predikant

Alhoewel er bij Remonstranten binnen gemeenten over het algemeen geen sprake is van een werkgever/werknemers situatie, wordt in deze uitzonderlijke situatie het woord ‘werkgeverschap’ functioneel opgevat. (Voor kerkelijk werkers, kosters en organisten met een arbeidscontract geldt dat er wel sprake is van een werkgever/werknemers situatie.)

Het is aan de kerkenraad, als ware zij een werkgever, de afweging te maken wat noodzakelijke en dus urgente werkzaamheden zijn die geen uitstel dulden. Te denken valt aan:

 • Digitale avonddiensten: ambtsdragers en medewerkers die ervoor nodig zijn om deze te realiseren
 • Crisispastoraat
 • Voorbereidingen uitvaarten