Wie zijn wij?

Geloof en Samenleving is de diaconale tak van de Remonstranten. Wij ondersteunen de Remonstranten op het terrein van de maatschappelijke betrokkenheid van de kerk. Wij  zijn wel een zelfstandig onderdeel van de kerk en maken eigen keuzen in de onderwerpen die wij ter hand nemen en over de besteding van het geld dat aan ons wordt toevertrouwd. G&S vergadert vier keer per jaar. Rachelle van Andel is voorzitter, Michel Peters is secretaris.

Het doel van ons werk is drieledig:

  1. Het activeren, bewustmaken en vervolgens (financieel) ondersteunen van maatschappelijke betrokken mensen en groepen in remonstrantse gemeenten;
  2. Fondswerving binnen de kerk;
  3. Met de binnengekomen gelden geven wij financiële ondersteuning aan maatschappelijke projecten in ons eigen land, dan wel in buitenlandse crisis- en ontwikkelingsgebieden die aansluiten bij het gedachtegoed van de Remonstranten.

Speerpunten

Het werk van G&S concentreert zich op vijf terreinen, te weten: Vluchtelingen, Vrede, Klimaat, Diversiteit en Inclusie en Kinderen en Armoede. Wij subsidiëren diverse projecten op deze gebieden.

In eigen huis betekent dit dat wij remonstrantse gemeenten (financieel en inhoudelijk) ondersteunen die zich actief willen inzetten voor de opvang en integratie van vluchtelingen in hun omgeving. Ook initiatieven van remonstrantse gemeenten om hun kerkgebouw te ‘vergroenen’, dus meer milieuproof  te maken nemen wij (naar onze mogelijkheden) in overweging. De aanvraag om ondersteuning van uw activiteit door G&S kunt u sturen aan de secretaris van G&S, Michel Peters