Jaarverslag G&S 2021

  1. Het werk van Geloof en Samenleving werd in 2021 sterk gehinderd door de coronapandemie. Fysieke bijeenkomsten met gemeentelijke diaconieën konden niet plaatsvinden. Op 13 april organiseerden wij een zoombijeenkomst met gemeentelijke diaconieën om elkaar bij te praten over de stand van zaken van het gemeentelijke diaconale werk  in lockdown. In het najaar hadden wij een zoombijeenkomst gepland  over collectedoelen en een collectestrategie. Door plotselinge verhindering van de inleidster kon deze bijeenkomst niet doorgegaan. Uiteindelijk is deze avond op 18 januari 2022 per zoom gehouden.
  • In dit verslagjaar is het bestuur van G&S gegroeid en verjongd. Aan het begin van het jaar is Pieter Dronkers toegetreden tot het bestuur, in het najaar Chantal van der Putten. Er zijn ook enkele functiewisselingen in het bestuur opgetreden. Arriën Kruyt die tien jaar voorzitter is geweest heeft plaats gemaakt voor Rachelle van Andel. Zij is per 1 september als voorzitter van G&S aangetreden. Arriën blijft nog wel lid van het bestuur. Halverwege het jaar hebben wij afscheid genomen van Alexander Overdiep wiens termijnen afliepen. Veel dank voor zijn inzet in al de jaren dat hij betrokken was.
  • In de AV van juni zijn alle leden herbenoemd in het bestuur. Het bestuur ziet er eind 2021 als volgt uit: Rachelle van Andel (voorzitter), Pieter Dronkers, Lex van Gorcum (penningmeester), Arriën Kruyt, Chantal van der Putten, Julia Shamojan. Michel Peters neemt deel als adviseur.
  • Op 2 juli heeft het bestuur zich op een heidag op de Hoorneboeg beraden over haar prioriteiten. Daarbij was ook aanwezig Ard Verkerke, die in de CoZa de portefeuille G&S heeft. Daar is de beslissing genomen om naast de doorlopende thema’s vluchtelingen, klimaat en vrede een nieuw thema te introduceren, namelijk inclusie en diversiteit. Daarvoor wordt in de begroting ook een nieuwe post opgenomen.
  • Het Churches Committee for Migrants in Europe (CCME) heeft een remonstrantse voorzitter, Goos Minderman, die contact heeft gezocht met G&S om te kijken waar we elkaar kunnen versterken. Dat heeft ertoe geleid dat G&S lid is geworden van deze Europese koepel van kerken, die samenwerken ter bescherming van migranten en vluchtelingen.
  • We hebben tweemaal een katern voor AdRem verzorgd.
  • G&S mocht zich weer verheugen in ruimhartige bijdragen van de remonstranten. In 2021 hebben onze twee fondswervende acties een recordbedrag van rond de €75.000 opgeleverd. Daarmee hebben wij onder meer de volgende projecten en organisaties financieel ondersteund: de Interkerkelijke werkgroep Drachten (€ 4.000), Stichting iMMO (€10.000), stichting NAOMI die vluchtelingenhulp verzorgt in Noord-Griekenland (€ 20.000), LOS (€ 10.000), Refugee Project Maastrichtvan deStichting Oecumenische Studentenecclesia Maastricht (€ 5.000) en CCME in Brussel (€10.000).

Michel Peters