Klimaat en Kerk

De combinatie van de begrippen ‘klimaat’ en ‘kerk’ leidt bij veel mensen vrijwel direct tot gedachten over energiegebruik in kerkgebouwen.
Gedachten die vaak zorgelijk zijn, omdat het iedereen snel tot vragen brengt over die grote en vaak niet-energiezuinige gebouwen, die maar zo weinig in gebruik zijn, over de stijgende energiekosten en het dalend kerkbezoek.
Natuurlijk speelt dat, maar speelt er ook zo veel meer.

Vanuit onze christelijk-humanistische invalshoek erkennen we onze taak om ons stevig in te zetten voor een duurzame benutting van onze bronnen.
Dat brengt ons er in veel gevallen toe héél kritisch te kijken hoe we als mensen èn als geloofsgemeenschappen omgaan met die bronnen, die zowel schaarser worden en dikwijls belastend zijn voor ons milieu.
Allerlei ingrepen en maatregelen zijn denkbaar.

De Remonstranten zijn bepaald niet de eerste of enigen die het onderwerp klimaat oppakken.
Zeer uiteenlopende ideeën en benaderingen zijn, soms al jaren’ in beweging’.
Soms zijn dat activiteiten met een vooral praktische benadering, bij anderen ligt het accent meer op een evangelische invalshoek.
Landelijk vallen daarbij ogenblikkelijk in het oog het initiatief Groene Kerken en ook de activiteiten van Micha Nederland.
Wat vanuit dit soort initiatieven plaatsvindt gaan we vanuit Geloof & Samenleving niet overdoen of verbeteren.
We zoeken eerder samenwerking en aanvullende inzet.

 

Kerkbeheer techniek en beleid

Bij kerken denken we bij ‘Klimaat’ vaak eerst aan gebouwtechnische zaken.
Maar we kunnen ook denken aan veel meer beleidsmatige zaken, zoals in welke fondsen beleggen we de reserves van onze kerk of diaconie?
Op dit deel van de website besteden we aandacht aan zoveel mogelijk invalshoeken om als kerk ècht bij te kunnen dragen aan verduurzaming van onze samenleving.
Het onderwerp is niet nieuw en er is al jaren aan gewerkt, op allerlei manieren, door allerlei gemeenten en mensen en met mooie resultaten.
Tegelijk lopen we op technische ingrepen nogal eens vast, omdat onze kerkgebouwen zich vaak niet of moeilijk lenen voor grote technische verbeteringen, soms omdat het monumentale gebouwen zijn èn omdat het in de slinkende kerkelijke gemeenschappen nogal eens grote financiële investeringen vraagt.

 

COP21

Eind 2015 werd tijdens de ‘International Conference on Climate Change’ in Parijs een akkoord bereikt. Dat is voor Geloof & Samenleving als landelijke diaconale instelling aanleiding om Remonstranten op zoveel mogelijk praktische manier op dit terrein een stap verder te brengen.
Onze eerste invalshoek is nu vooral gericht op het onderdeel ‘energie’.

 

Doelgroepen van het G&S-thema Klimaat

De uitwerking van het thema klimaat kan van nut zijn zowel voor de kerkenraden (beleidsmatig en operationeel), voor de leden en vienden in de Ledenvergaderingen (beleidsmatig), voor diaconiën (beleidsmatig) als voor leden en vrienden individueel: in de kerk, in de thuis-situatie en ook bij hun inzet op andere plaatsen en manieren in de samenleving.

 

We hanteren voor de uitwerking en ondersteuning een indeling langs drie invalshoeken:

1  Investeringen

 • investeringsloze activiteiten (beleidsmatig en operationeel)
 • investeringsarme activiteiten (beleidsmatig en operationeel)
 • investeringsintensieve activiteiten (beleidsmatig en operationeel)

 

Effecten

 • activiteiten met direct effect
 • activiteiten met effect op de korte termijn
 • activiteiten met effect op de langere termijn

 

3  Toepassingen

 • verwarming
 • koeling
 • ventilatie
 • verlichting
 • waterbesparing
 • energiewinning
  • zonne-energie (foto-voltaïsch èn thermisch)
  • windenergie
  • bodemwarmte (via warmtepomp)
  • restwarmte van omgeving (via warmtepomp)
 • energie-inkoop

 

Aandachtsgebieden
De Themagroep klimaat van Geloof & Samenleving heeft een informatief schema opgesteld van de aandachtsgebieden die in de komende tijd zullen gaan leiden tot algemene of concrete en praktische adviezen voor de remonstrantse en samenwerkingsgemeenten binnen de Remonstrantse Broederschap.