Collecterooster 2024

Pasen
UAF, een toekomst voor vluchtelingen in Nederland
(www.uaf.nl)
Het Universitair Asiel Fonds ondersteunt hoger opgeleide vluchtelingen bij het realiseren van een passende maatschappelijke positie. Dat doet het UAF door hen te steunen bij hun studieplannen en bij het vinden van een baan. Het UAF verleent materiële en geestelijke steun om hun studie in Nederland te kunnen voortzetten en succesvol te beëindigen, en de organisatie verleent hen steun bij het verwerven van een plaats op de arbeidsmarkt die aansluit bij hun opleiding. Ook geeft het UAF voorlichting over de mensen voor wie zij werken en treedt zij op als belangenbehartiger.
IBAN – rekeningnummer NL41 INGB 0000 076 300, t.n.v. Stichting voor Vluchteling-Studenten UAFA N NL41INGB0000076300

 

Pinksteren
Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS)   (www.stichtinglos.nl)
Stichting LOS is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfsvergunning (‘ongedocumenteerden’). Stichting LOS zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning en de mogelijkheden daar gebruik van te maken. Daarmee wil Stichting LOS de marginalisering van ongedocumenteerden in Nederland tegengaan. Stichting LOS baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfsvergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak.
IBAN – rekeningnummer NL72 INGB 0009 552 448,  ten name van Sticht Landel Ongedocument Steunpunt te Rotterdam.

Juni
Vakantiebureau    (www.vakantiebureau.nl)
Mantelzorgers die langdurig voor een ander zorgen, ouderen die niet makkelijk meer het huis uitkomen – tijdens de vakantieweken van het Vakantiebureau krijgen ze even extra aandacht.Pagina-inhoud Het Vakantiebureau organiseert diaconale vakanties en kan dan de zorgtaak tijdelijk van de mantelzorgers overnemen.  Zo kunnen de mantelzorger en de partner die zorg nodig heeft, samen een week op vakantie in één van de aangepaste accommodaties. Ook is er de mogelijkheid om zonder partner activiteiten te ondernemen. En wanneer de mantelzorger behoefte heeft aan een gesprek, bieden de vrijwilligers graag een luisterend oor. Het vakantiebureau organiseert voor meer doelgroepen diaconale vakanties.  Zo zijn er bijvoorbeeld vakanties voor ouderen die niet makkelijk meer hun huis uit komen en zich eenzaam voelen.
IBAN – rekeningnummer NL28 RABO 0337 565 856 t.n.v. Steunfonds Hetvakantiebureau.nl, Lunteren.

September
PAX  (www.paxvoorvrede.nl)
PAX organiseert in september de vredesweek. Deze organisatie is betrokken bij verschillende projecten rond conflictbestrijding in Nederland en daarbuiten.
IBAN – rekeningnummer voor donaties:  NL03 TRIO 0390 515 000, t.n.v. Pax

Overige doelen 

Tent of Nations  (www.tentofnations.org  en www.tentofnations.n)
Daoud Nassar is een Palestijns christen uit Bethlehem. Samen met zijn familie en buitenlandse vrienden  runt hij een boerenbedrijf met daarop het project Tent of Nations (sinds 2000), een ecologische boerderij waar educatie centraal staat. Ondanks de moeilijke omstandigheden en voortdurende bedreiging van confiscatie van het land, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in, onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn”. Tent of Nations nodigt mensen van over de hele wereld uit zich te verdiepen in hun situatie, werk en visie:
to come, to see and to act.
IBAN – rekeningnummer NL75 TRIO 0391 0822 21 t.n.v. ‘Stichting Vrienden van Tent of Nations Nederland’ (gevestigd te Ede).

 

We hebben gecollecteerd en dan?

Waar kan het geld naar toe?

U kunt uw donatie meteen overmaken naar de betreffende organisatie. Een omweg via de rekening van G&S is niet meer nodig. Het is prettig als u dan aan G&S laat weten welke donatie u hebt gedaan.

Geloof en Samenleving is de landelijke remonstrantse organisatie die de diaconale taak van de Remonstrantse Broederschap vormgeeft.  G&S heeft besloten om zich te concentreren op de thema’s ‘Vluchtelingen’ en ‘Klimaat’.  Over de werkzaamheden van G&S en de besteding van de gelden vindt u alles op onze website diaconie.remonstranten.nl

Kent u projecten op deze twee terreinen waarvan u vindt dat deze door de Remonstranten gesteund zouden moeten worden? Wij vernemen graag uw suggesties. Mail naar communicatie@remonstranten.org

Wilt u meer weten over een bepaald thema of collectedoel?

Medewerkers van het landelijk bureau kunnen u hierover informeren, tel 030 2316970.