Collecterooster 2016 – 2017


Veertigdagentijd – Werelddiaconaat –
code 1501
Werelddiaconaat is de technische kerkelijke term voor projecten die wat verder van ons dagelijks leven hier in Nederland af staan. Veelal gaat het om goede doelen in ontwikkelingslanden. Jaarlijks geeft de Instelling Geloof en Samenleving geld aan verschillende projecten onder deze noemer via Kerk in Actie of via het ontwikkelingswerk van de Wereldraad van Kerken.

 

Pasen –  UAF, een toekomst voor vluchtelingen in Nederland – code 1502
Het Universitair Asiel Fonds ondersteunt hoger opgeleide vluchtelingen bij het realiseren van een passende maatschappelijke positie. Dat doet het UAF door hen te steunen bij hun studieplannen en bij het vinden van een baan. Het UAF verleent materiële en geestelijke steun om hun studie in Nederland te kunnen voortzetten en succesvol te beëindigen, en de organisatie verleent hen steun bij het verwerven van een plaats op de arbeidsmarkt die aansluit bij hun opleiding. Ook geeft het UAF voorlichting over de mensen voor wie zij werken en treedt zij op als belangenbehartiger.

 

Pinksteren –  Christian Peacemakers Teams (www.cpt.org) code 1503
Christian Peacemaker Teams  staat voor een geweldloze aanwezigheid in plaatsen waar dialoog wordt bemoeilijkt of zelfs onmogelijk is door grote machtsongelijkheid. Uitgangspunt voor CPT is dat Christus een geweldloze weg heeft voorgeleefd en dat wij kiezen om vanuit dezelfde basiskeuze te leven. Het betekent dat CPT  op enkele plaatsen in de wereld teams heeft, die zijn uitgenodigd door plaatselijke organisaties om  hen te ondersteunen bij het geweldloos opkomen voor hun bestaansrechten. In de praktijk kunnen peacemakers alleen al door hun aanwezigheid geweld tegengaan en de veiligheid van mensenrechtenactivisten vergroten. Op het moment zijn er teams actief in Colombia, Noord-Irak, Palestina en Canada (rechten van inheemse volkeren). 

 

Juni –  Vakantiebureau – code 1507
Mantelzorgers die langdurig voor een ander zorgen, ouderen die niet makkelijk meer het huis uitkomen – tijdens de vakantieweken van het Vakantiebureau krijgen ze even extra aandacht.Pagina-inhoud Het Vakantiebureau organiseert diaconale vakanties en kan dan de zorgtaak tijdelijk van de mantelzorgers overnemen.  Zo kunnen de mantelzorger en de partner die zorg nodig heeft, samen een week op vakantie in één van de aangepaste accommodaties. Ook is er de mogelijkheid om zonder partner activiteiten te ondernemen. En wanneer de mantelzorger behoefte heeft aan een gesprek, bieden de vrijwilligers graag een luisterend oor. Het vakantiebureau organiseert voor meer doelgroepen diaconale vakanties.  Zo zijn er bijvoorbeeld vakanties voor ouderen die niet makkelijk meer hun huis uit komen en zich eenzaam voelen.  

 

September – IKV-PAX Christi  – code 1504
IKV-PAX Christi organiseert in september de vredesweek. Deze organisatie is betrokken bij verschillende projecten rond conflictbestrijding in Nederland en daarbuiten.

 

Advent en Kerst –  Ein Bustan, een joods-arabische kleuterschool  – code 1506 (www.ein-bustan.org)
Deze multiculturele kleuterschool is door Arabische en Joodse ouders opgericht in 2005 omdat zij vinden dat Israëli’s en Arabieren vreedzaam samen zouden moeten leven en werken. Dit kan echter niet zonder een opvoeding die aandacht geeft aan vriendschap, vertrouwen en begrip voor elkaars taal en cultuur. Het schooltje is gestart met 6 joodse en 6 arabische kinderen, een Arabische en een Joodse onderwijzeres. Het is geheel tweetalig. De feestdagen van beide religies worden gevierd. Zowel ouders als personeel hebben veel weerstanden te overwinnen. De school wordt niet door de overheid bekostigd en is dus afhankelijk van donaties. De grote wens is om uit te breiden met basisonderwijs.

 

Overige doelen  –  Tent of Nations – code 1508
Daoud Nassar is een Palestijns christen uit Bethlehem. Samen met zijn familie en buitenlandse vrienden  runt hij een boerenbedrijf met daarop het project Tent of Nations (sinds 2000), een ecologische boerderij waar educatie centraal staat. Ondanks de moeilijke omstandigheden en voortdurende bedreiging van confiscatie van het land, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in, onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn”. Tent of Nations nodigt mensen van over de hele wereld uit zich te verdiepen in hun situatie, werk en visie: to come, to see and to act.

 

We hebben gecollecteerd en dan?

 Waar kan het geld naar toe?
De collecteopbrengst kan worden overgemaakt op IBAN-nummer NL15 INGB 000 955 8712 van instelling Geloof & Samenleving te Utrecht onder vermelding van de code van het collectedoel.
Geloof en Samenleving is de landelijke remonstrantse organisatie die de diaconale taak van de Remonstrantse Broederschap vormgeeft.  G&S heeft besloten om zich in 2016 te concentreren op de thema’s ‘Vluchtelingen’ en ‘Klimaat’.  Over de werkzaamheden van G&S en de besteding van de gelden vindt u alles op onze website diaconie.remonstranten.nl
Kent u projecten op deze twee terreinen waarvan u vindt dat deze door de Remonstranten gesteund zouden moeten worden? Wij vernemen graag uw suggesties. Mail naar info@remonstranten.org

Wilt u meer weten over een bepaald thema of collectedoel?
Medewerkers van het landelijk bureau kunnen u hierover informeren, tel 030 2316970.