Jaarverslag 2016 Geloof en Samenleving

Doelstelling
Geloof en Samenleving (G&S) wil de diaconale taken van de Remonstranten collectief gestalte geven en ondersteuning bieden aan de plaatselijke activiteiten en initiatieven.

Bestuur
Het bestuur van G&S wordt door de Algemene vergadering benoemd.

Het bestuur bestaat in 2016 uit: Arriën Kruyt (voorzitter), Martine Wassenaar (secretaris), Lex van Gorcum (penningmeester), Alexander Overdiep (klimaat), Onno Oeseburg (klimaat) Marieke Fernhout (Vluchtelingen), Thijs Heering, Caspar Ebeling Koning en Dolf Eshuis (vluchtelingen) Ook vergadert Eva Heezemans soms mee(vluchtelingen). Aan het bestuur is  toegevoegd als communicatie-adviseur: Michel Peters.

Titus van Hille, Fride Bonda, Ijda Blüm, Wietske Tinga en Tom Mikkers hebben het bestuur verlaten.

Nieuwe structuur
2016 was het eerste jaar waarin er werd gewerkt met twee thema’s, namelijk Vluchtelingen en Klimaat. De vroegere vier taakgroepen zijn opgeheven, een aantal meerjarenverplichtingen en toezeggingen om bepaalde projecten nog te steunen werden natuurlijk nagekomen, met de aankondiging dat ze ook afgebouwd gaan worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor Stichting Sabeel. Steeds meer worden nieuwe aanvragen langs de meetlat van de twee thema’s gelegd en beoordeeld of ze daarin passen.

Financiële ondersteuning
De volgende projecten ontvingen in 2016 financiële ondersteuning van ons:

Vluchtelingen:
-INLIA;
-Movement on the ground; steun aan vluchtelingen in sbos;
-St. LOS;
-St. Vluchteling Helmond

Ondersteuning remonstrantse gemeenten:
-Gemeente Arnhem voor ”diner bij de buren”,
-Gemeente Naarden – Bussum voor het Mattheusevangelie in Bonaire;
-Gemeente Leeuwarden voor fietsen voor asielzoekers en een huis in Drachten voor uitgeprocedeerde asielzoekers;
-Gemeente Leiden: een theaterstuk “Vlucht”

Diversen
-St. Sabeel;
-St. Vriendenkring Roemenië;
-Twinfarmingproject in Malawi;
-een bijdrage aan het  Bridging Gaps programma;
-Biocharproject  Malawi.

Jaarvergadering 12 november
Op 12 november werd de jaarlijkse vergadering voor de diaconieën van de Broederschap tezamen met INLIA gehouden in de Bergkerk te Amersfoort. Er waren workshops over vluchtelingenbeleid en bijvoorbeeld Tweede Kamerverkiezingen en een ruime initiatievenmarkt.

Thema Klimaat
Om het thema Klimaat aan de orde te stellen is er een prachtige informatiesite gekomen: www.diaconie/remonstranten.nl.
Er is daarbij gebruik gemaakt van het initiatief Groene Kerken en MICHA. I.v.m. de nieuwe structuur moeten de Statuten van G&S nog aangepast worden.

Lokale diaconieën
Een van de doelstellingen van G&S is om de lokale diaconieën te enthousiasmeren en te ondersteunen in hun taak.  Hiertoe is een communicatieplan geschreven wat in 2017 moet worden uitgevoerd. In dit plan is voorzien de aanstelling van een ambtelijk secretaris voor G&S.

Financiën
Elders in deze Handelingen treft u de jaarrekening van G&S aan. Aan de lezers van AdRem wordt jaarlijks gevraagd het werk van G&S geldelijk te steunen. Door de crisis nemen de inkomsten voor G&S af, maar G&S heeft in 2016 besloten het bestedingsniveau te handhaven met een beroep op de in het verleden opgebouwde reserves. Ook voor 2017 wil het bestuur het bestedingsniveau handhaven.

Collecterooster
Zoals gebruikelijk werd aan de gemeenten een rooster voor collectes 2017/2018 uitgebracht. Dit rooster wil slechts een handreiking zijn; de gemeentes zijn vrij in het bepalen van hun collectedoelen.

2% regeling
Besloten is in de ALV van 2016 om de 2 % regeling op te heffen. De regeling (sinds 1970 van kracht) was te onbekend geworden en het doel om Remonstranten bewust te maken van en deel te laten nemen aan ontwikkelingssamenwerking werd niet meer gehaald. Zo krijgen de diaconieën meer speelruimte om eigen doelen te realiseren. In 2017 probeert G&S een alternatief om de doelstelling te behalen te bedenken.